Privacyverklaring Nederlandse Hoarding Week

De Nederlandse Hoarding Week verwerkt gegevens. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door Nederlandse Hoarding Week behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de AVG in acht worden genomen. In deze privacyverklaring wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking
De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een professional organizer en het beheer van deze website. Voorbeelden hiervan zijn het mogelijk maken om de gevraagde hulp te verlenen, het behandelen van geschillen en klachten en eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door Nederlandse Hoarding Week verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

Tot slot kan Nederlandse Hoarding Week de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens
Nederlandse Hoarding Week bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Indien de samenwerking beëindigd wordt, worden de persoonsgegevens uiterlijk vijf jaar na beëindigen verwijderd. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Nederlandse Hoarding Week de betreffende persoonsgegevens zo lang als de wet voorschrijft.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Nederlandse Hoarding Week over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden aan nederlandsehoardingweek@gmail.com. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk in behandeling genomen en beantwoord.

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. De meest recente versie van deze privacyverklaring is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 3 mei 2022.